Vážení rodiče, abyste měli možnost přihlásit své dítě do kurzu odpovídající úrovně, je níže popsán hlavní obsah jednotlivých kurzů:

 

Obsah kurzů Starters  úroveň pre – A1

Gramatika

otázky What´s…? How many…,,

Všechny osoby slovesa to be, can + otázky

Přítomný prostý čas. Otázky přítomného prostého času, použití do a does

Přítomný průběhový čas, jeho otázky

Vazby there is, there are..

Vazby like +..ing. Otázky u této vazby

Have got + otázky

Množná čísla substantiv, nepravidelná mn. čísla

Zájmena vztažná, přivlasňovací

Použití would v oznamovací větě i otázce

Předložky místa, času

Rozkazovací způsob

Vazby Let´s…..

Použití jednotlivých členů

 

Základní konverzační témata

Pozdravy, barvy, zvířata,příroda,tělo, čísla,denní život, hobby, lidé, oděvy,jídlo a pití,domov, rodina, doprava, škola, sport

 

Obsah kurzů Movers úroveň A1

Dítě se umí účastnit konverzace na předvídatelné téma, rozumí základním pokynům a informacím, umí vyplnit základní formuláře a napsat poznámky včetně údajů o čase,datu a místu

Základní gramatika:

Minulý prostý čas, otázky minulého prostého času- rozdíl použití do a does

časové spojky

místní a časové spojky,

adjektiva před jmény a po to be

stupňování příslovcí 2. a 3. stupeň

determinující výraz v platnosti členu( most, some, a lot of)

použití must/have to/need

vazby like and enjoy +  podst.jméno + ing

počitatelná pods. jm

must, shall

modálná slovesa

Základní konverzační témata

Tělo a obličej,místa,lidé,oblečení, jídlo a pití,cestování, počasí,denní život,příroda, koníčky, zdraví, sport, práce, domov

 

Obsah kurzů Flyers úroveň A2

Dítě rozumí základním frázím, výrazům,  aktivně je používá, umí se představit a zodpovědět základní otázky, dokáže jednat s anglicky mluvícími osobami, které mluví zřetelně, umí psát krátké, jednoduché poznámky.

Základní gramatika

slovesa+ infinitiv,

slovesa + ing,modálná slovesa,

otázky s if a when,

kvantifikace(both, all, every….),

otázky s will,

předpřítomný čas a jeho otázky – použití ever apod.,

this/that, those /thouse,

some, a lot of …..,

vyjádření budoucnosti vazbou going to….

minulý prostý a minulý průběhový čas- rozdíly v použití,

použití would like,

použití may, will,might,

příslovce , jejich stupňování

 

Základní konverzační témata

vzory, modely, oblečení,věci kolem nás, sporty, pocity,zaměstnání, doprava,počasí, měsíce, roční doby, spelling,zdraví, v nemocnici, ve škole, prázdniny

 

 

bitcoin mixer отмывка биткоинов