Podmínky výuky

Výuka probíhá v pololetních kurzech, které na sebe vzájemně navazují, a to v budově základní či mateřské školy. V základní škole probíhá výuka brzy odpoledne, v MŠ v dopoledních či odpoledních hodinách, dle požadavků MŠ. Kurzy  začínají na přelomu září a října a  končí po odučení všech hodin koncem května či počátkem června – podle dní školních prázdnin.

LINGUA NOVA se zavazuje zajistit řádnou docházku kvalifikovaného lektora. V průběhu kurzu mohou být ze strany JŠ zrušeny maximálně dvě vyučovací hodiny, které nejsou započítány v ceně kurzu. Pokud by byl učitel nepřítomen delší dobu, budou hodiny nahrazeny po domluvě s vedením školy s ohledem na její program. Rodiče souhlasí s tím, že v případě přerušení výuky ve škole z důvodu jakékoli epidemie bude pokračovat kurz on-line. Termín náhradních on-line hodin bude buď v čase běžného kurzu, nebo pokud by to nebylo možné, bude stanoven tak, aby vyhovoval co největšímu počtu účastníků. Pokud by však hodiny nebyly nahrazeny, bude na konci školního roku rodičům vrácena alikvotní část školného.
Rodiče se zavazují zajistit včasný příchod dítěte na výuku (týká se dětí ,které nechodí do družiny),
jeho řádnou docházku a vybavení dítěte nezbytnými pomůckami (sešit, pastelky).
Rodiče se zavazují zaplatit školné v řádné výši dle data zaslání přihlášky.

Vyplněním a odesláním přihlášky je dítě přihlášeno na celý rok, pokud nebude písemně, faxem či e-mailem odhlášeno do 31.1.

Výjimku tvoří kurzy Cambridge English, úroveň Starters, Movers, Flyers, KET či PET.

Tento kurz je celoroční přihlášením do tohoto kurzu se rodiče zavazují uhradit obě pololetí.

Podmínky, za kterých se vrací alikvotní část školného:
V případě, že se žák 1.třídy vrací zpět do mateřské školy.Potvrzení ze ZŠ je třeba zaslat na adresu jazykové školy.

Stornopodmínky
Bude-li smlouva ze strany rodiče písemně vypovězena do 31.8. , bude  poukázané školné vráceno v plné výši. V době od 1.9. do dne zahájení kurzu účtuje jazyková škola stornopoplatek ve výši 50 % z ceny kurzu.
Ode dne zahájení kurzu (vzhledem k tomu,že místa jsou limitována a po naplnění kapacity odmítá škola další zájemce) činí stornopoplatek 100 % ceny kurzu.

V případě neotevření kurzu z důvodu jeho nenaplnění zašle Lingua Nova poukázané školné zpět v plné výši do konce září.

Závazná přihláška má povahu smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění. Všechna práva a povinnosti obou stran se řídí tímto zákoníkem.

Rodiče souhlasí s tím, aby bylo dle zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních dat použito rodné číslo dítěte jako variabilní symbol platby při placení školného. V případě nesouhlasu musí rodiče zavolat kancelář školy, kde jim bude přiděleno osobní speciální 10 místné číslo, které budou nadále používat v platebním styku se školou.

Rodiče podpisem této smlouvy souhlasí s tím, že zástupci JŠ mohou v průběhu školního roku natočit videozáznam z běžné vyučovací hodiny.